Wish list

Styling

Products: 24
IB Blacktop Pomade 177g

IB Blacktop Pomade 177g

€32.00
IB Freeform Cream 113g

IB Freeform Cream 113g

€32.00
IB Classic Pomade 57g Travel Size

IB Classic Pomade 57g Travel Size

€13.00
IB Matte Pomade 57g Travel Size

IB Matte Pomade 57g Travel Size

€16.00
IB Gel Pomade 57g Travel Size

IB Gel Pomade 57g Travel Size

€8.00
IB Blacktop Pomade 57g Travel Size

IB Blacktop Pomade 57g Travel Size

€13.00
Mydentity - MyControl Medium Sculpting Spray 255g

Mydentity - MyControl Medium Sculpting Spray 255g

€26.00
Mydentity - MyStardust Intense Shine Spray 158g

Mydentity - MyStardust Intense Shine Spray 158g

€26.00
Mydentity - MyHairLube Finishing Hair Lubricant 89ml

Mydentity - MyHairLube Finishing Hair Lubricant 89ml

€30.00
Mydentity - MyDefender Heat Protecting Spray 198ml

Mydentity - MyDefender Heat Protecting Spray 198ml

€30.00
Mydentity - MySpotlight Rose Gold Shimmer Spray 100ml

Mydentity - MySpotlight Rose Gold Shimmer Spray 100ml

€30.00
Mydentity - MyQuickBlow Protecting Quick Dry Spray 147ml

Mydentity - MyQuickBlow Protecting Quick Dry Spray 147ml

€30.00
Mydentity Shield Spray 2+1

Mydentity Shield Spray 2+1

NINE YARDS ALL PLAY _ SHAPING SPRAY 300ML

NINE YARDS ALL PLAY _ SHAPING SPRAY 300ML

€26.00
NINE YARDS DARK SPARK _ DARK DRY SHAMPOO 200ML

NINE YARDS DARK SPARK _ DARK DRY SHAMPOO 200ML

€26.00
NINE YARDS ON THE GO _ DRY SHAMPOO 200ML

NINE YARDS ON THE GO _ DRY SHAMPOO 200ML

€26.00
NINE YARDS HANDS-ON_TEXTURIZINGSPRAY 300ML

NINE YARDS HANDS-ON_TEXTURIZINGSPRAY 300ML

€26.00
NINE YARDS EASY SIDE _ SALT WATER SPRAY 150ML

NINE YARDS EASY SIDE _ SALT WATER SPRAY 150ML

€26.00
NINE YARDS GET A GRIP MEDIUM HAIR WAX 100ML

NINE YARDS GET A GRIP MEDIUM HAIR WAX 100ML

€26.00
NINE YARDS PLAY HARD _ DRY MATTE PASTE 100ML

NINE YARDS PLAY HARD _ DRY MATTE PASTE 100ML

€26.00